Gobies

Zebra Goby

(Lythrypnus Zebra)

Black-eyed Goby

(Rhinogobiops Nicholsu)